ÁSZF

  • PDF
There are no translations available.

Általános Szerződési Feltételek

Amely létrejött egyrészről a P&P Tours Kft. (székhely: 8640 Fonyód, Szent István u. 5, cégjegyzékszám: 14-09-001130, adószám: 10431791-2-14, bankszámlaszám: K&H Bank 10403947-39410265-00000000, M.K.E.H. eng. szám: U-000916, tel/fax: 06-85/362-125, web: www.pptours.hu, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatást felügyelő hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi Osztály, 1124 Budapest Németvölgyi út 37-39.,), mint vállalkozó (a továbbiakban: P&P Tours Utazási Iroda)az általa szervezett utazásokra, különös tekintettel az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28) Kormányrendelet alapján – az alábbi általános szerződési feltételekkel szerződik a megrendelővel (a továbbiakban: utazó)

Megrendelő/Utas neve:…………………………

Címe:  …………………………………………...

Telefonszáma: …………………………………..

 

1.AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1/1.Az utazási szerződés alapján az Utazásszervező az Utazó által megrendelt utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utazó pedig a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. Az Utazó felelőssége tudatában kijelenti, hogy a P&P Tours Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban, illetőleg tájékoztatókban (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett egyedi és a jelen okiratba foglalt Általános szerződési feltételeket, Hasznos tudnivalókat, és az Utazási tájékoztatót - teljes egészében és részleteiben is - megismerte, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és kifejezetten elfogad. Az utazók az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződés megkötése előtt minden tájékoztatást megkapnak, annak lényeges, jogszabályban előírt pontjai szerint.

1/2.Az utazási szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a szolgáltatást az Utazó írásban megrendelte és a részvételi díj meghatározott részét (2/1. pont) befizette, valamint a P&P Tours Utazási Iroda a megrendelést elfogadta és írásban visszaigazolta. Amennyiben az Utazó a szolgáltatást a P&P Tours Utazási Iroda partner irodájában (utazásközvetítő útján) rendeli meg, az utazási szerződés – a fenti feltételeken túlmenően – akkor tekinthető létrejöttnek, amikor a részvételi díj előleg a P&P Tours Utazási Iroda számlájára beérkezett. A jelen általános szerződési feltételek az Utazó megrendelésének írásbeli visszaigazolásával lépnek hatályba. Az utazó jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre, azzal kapcsolatosan a P&P Tours Utazási Iroda az Utazó felé semminemű felelősséggel nem tartozik.

 1/3. Interneten keresztül történő megrendelés esetén az Utazó az internetes megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket is. Ez esetben a felek közti szerződés akkor jön létre, ha az Utazó a megrendelését írásban elküldte és a részvételi díj előlegét (2/1. pont) befizette, továbbá megrendelését a  P&P Tours Utazási Iroda írásban elektronikus dokumentumban visszaigazolta. Amennyiben a felek között az utazási szerződés az előleg befizetésének hiánya miatt nem jön létre, de az utas írásban vagy az interneten keresztül megrendelte az utazást, vagy aláírta az utazási szerződést, a P&P Tours Utazási Iroda jogosult az ebből eredő kárát a 3/2 pont szerint érvényesíteni. A visszaigazolást követően az Utazó a megrendelésétől kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 3/2. pontjában foglalt feltételekkel állhat el.

1/4. A szolgáltatásokat a P&P Tours Utazási Iroda által közzétett tájékoztató (a P&P Tours Utazási Iroda honlapja, egyedi ajánlat, a továbbiakban együttesen: tájékoztató) és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Utazó a jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a fenti tájékoztatót megismerte, ennek megfelelően a tájékoztatás elmaradására vagy hiányosságára a továbbiakban nem hivatkozhat. A P&P Tours Utazási Iroda a tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja, jogosult a 3/2. pont szerint az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni (azonos kategórián belüli változtatás joga), melyről az Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az Utazó az ily módon történő és ahhoz kapcsolódó részvételi díjváltoztatást elfogadja, úgy a felek az utazási szerződésüket ennek megfelelően módosítják.

1/5. A szerződés megkötésekor az úti okmány pontos adatait szükséges megadni, amellyel az utazó az utazáson részt vesz. Pontatlan név megadása esetén szerződés módosítás 5 000 Ft/fő ellenében lehetséges. Az utazó utazásképtelensége esetén helyettest nevezhet meg legkésőbb az utazást megelőző 3. munkanapig, (amennyiben ez a szolgáltató feltételei szerint lehetséges – azzal megegyező költségtényezőkkel). A P&P Tours Utazási Iroda köteles a szerződést módosítani, ennek díja10 000 Ft/fő.

1/6. A P&P Tours Utazási Iroda a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat kizárólag a törvényi előírásoknak és jogszabályoknak, illetve a foglaláshoz kapcsolódó partnerek elvárásainak megfelelően továbbítja és őrzi meg. Azokat harmadik félnek marketing céljából nem szolgáltatja ki.

 

2. A díjfizetés feltételei

2/1. A P&P Tours Utazási Iroda által közölt részvételi díj összegét az Utazó oly módon köteles megfizetni, hogy abból 40% előleget az utazási szerződés megkötésekor köteles kiegyenlíteni. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj tartalmazza a szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. A teljes összeg megfizetése - külön felszólítás nélkül is - az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az utazás megkezdésének időpontja és az azt megelőző 30. nap közötti időszakban megkötött utazási szerződések esetében a teljes részvételi díj megfizetése az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Erről külön értesítést az utazásszervező nem küld az utazónak. Amennyiben az előleg vagy a teljes részvételi díj (hátralék) megfizetésének kötelezettségét az Utazó vagy az utazásközvetítő nem teljesíti, a P&P Tours Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést lemondottnak tekintse. Ez az Utazó elállásának minősül, így az Utazó köteles a 3/2. pontban meghatározott összegű bánatpénzt a P&P Tours Utazási Iroda részére megfizetni. Utazónak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utazó nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet. Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni. Az Utazó tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki az utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utazóként) vagy adóalanyként de saját nevére és javára (Utazóként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utazóként) köti a szerződést. A nyilatkozat irodánknál, vagy partnerirodáinkban a foglalás helyén tehető.

2/2. A bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelező terhek, szállítási költségek (üzemanyag stb.), valamint a deviza árfolyamok megváltozása miatt a P&P Tours Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult egyoldalúan megemelni legkésőbb az utazás kezdetét megelőző 20. napig. Ha az áremelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg visszafizetése mellett. Amennyiben az Utazó elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést. A P&P Tours Utazási Iroda az Utazót a részvételi díj bármilyen változtatásáról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíti (telefon, e-mail).

2/3. A P&P Tours Utazási Iroda nem vállal felelősséget az előre be nem fizetett szolgáltatásokért, azok részvételi díjának bármely változásáért (fakultatív program, étkezés, közlekedés, belépőjegyek stb.).

2/4. Ha az Utazó és a P&P Tours Utazási Iroda közötti utazási szerződést utazásközvetítő hozza létre, abban az esetben az Utazó által befizetett részvételi díjak a P&P Tours Utazási Irodát illetik meg, azzal az utazásközvetítő nem rendelkezik. Az Utazó a fentiek ismeretében kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés a P&P Tours Utazási Iroda és az Utazó között akkor lép hatályba, ha a teljes részvételi díj az utazásközvetítőtől hozzá ténylegesen beérkezett.

 

3.A szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

3/1. A P&P Tours Utazási Iroda elállási joga

A  P&P Tours Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20. napig írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az elállás nem az Utazó érdekkörében felmerült okból történt, ez esetben a P&P Tours Utazási Iroda köteles helyettesítő szolgáltatás nyújtására azzal, hogy ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni. Minimális létszám meglétének hiányában, utazási csomag igénybe vétele esetén, az utazásszervezőt az alábbi lemondási jogok illetik. Az utazásszervező az utazást lemondhatja az utazási csomag igénybevétele esetén az utazás megkezdése előtt

• 20 nappal - a 6 napnál hosszabb utak esetén

• 7 nappal – kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén

• 48 órával előtte – a két napnál rövidebb utak esetén.

Amennyiben az utazás vis major okok miatt elmarad, vagy emiatt módosításra kerül sor, az utazásszervező kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Vis major okok lehetnek: háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, politikai változás, bizonyos légi utak megszűnése, forgalom ideiglenes lezárása, az utazással kapcsolatban előre nem tervezhető minden esemény, stb. Ilyen esetekben mindkért fél a tőle elvárható módon enyhíteni köteles az ilyen eseményekből fakadó plusz költségeket. A befizetett részvételi díj arányos részét a P&P Tours Utazási Iroda visszatéríti, ha az illetékes hivatalos szervek állásfoglalásai ebbe az irányba mutatnak.

3/2. Az Utazó elállási és módosítási joga

Az Utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az Utazó elállása esetén bánatpénzt köteles fizetni a részvételi díj meghatározott százalékában a P&P Tours Utazási Iroda részére az alábbiak szerint:

Ha az utas elállása az utazás megkezdése előtt 46. napig történik meg, a bánatpénz összege 10%, de minimum 5 000 Ft/fő.

45-36. nap között történik, a részvételi díj 20%-a,

35-22. nap között történik, a részvételi díj 40 %-a,

21-15. nap között történik, a részvételi díj 60 %-a,

14-7 nap között történik, a részvételi díj 80 %-a

6 napon belül történik, a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege.

Ezen határidők a P&P Tours Utazási Irodához beérkező, kizárólag írásbeli értesítés időpontjától számítandók (szóbeli elállást a P&P Tours Utazási Iroda nem fogad el). Az Utazó elállásának esetére, a részvételi díj százalékában, kikötött bánatpénz fenti mértékét az Utas kifejezetten elfogadja, és kijelenti, hogy azt nem tartja eltúlzottnak. Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges határidők a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre ill. szolgáltatásra vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza. Az utazási szerződés Utazó által kezdeményezett módosításának díja 10 000,- Ft, amely kizárólag az Utazó nevére, a szolgáltatás (utazás) időpontjára, a szálláshelyre vagy a szobatípusra, illetőleg más hasonló, a P&P Tours Utazási Iroda által is elfogadott körülményekre vonatkozhat. Az utazást megelőző 35 napon belül történő - dátumra, illetve szálláshelyre vonatkozó - változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak felel meg, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás új megrendelésnek számít. Költségmentesen elállhat az Utazó a szerződéstől akkor is, ha az utazási iroda a programot, az utazási csomag bármely elemét lényegesen megváltoztatja (nem minősül lényeges változtatásnak az útvonal módosítása, közlekedési eszköz típus- változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás és menetrendváltozás).

 

4. További feltételek

4/1. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. Az Utazó ezekről haladéktalanul köteles tájékoztatni az Utazásszervezőt. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utazó és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt, amit az Utazó a jelen okirat általa történő aláírásával kifejezetten elfogad. Amennyiben a szolgáltatást az Utazó érdekében vagy javára harmadik személy rendeli meg, a P&P Tours Utazási Iroda nem köteles vizsgálni az eljáró harmadik személy képviseleti jogát, de ebben az esetben az Utazót terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik. Az eljáró harmadik személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utazót tájékoztatni. Amennyiben ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A szerződött létszámtól való eltérésből adódó károk és kötelezettségek is az ily módon eljáró személyt terhelik. Az Utazó köteles a szerződésben foglaltakat betartani. Az Utazó felelősségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő (utazó) kiskorú személyek születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. A valótlan adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizárólag az Utazót terhelik.

4/2. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, úti okmány, vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utazó köteles a P&P Tours Utazási Iroda figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utazót terhelik. Ilyen esetben az Utazó a részvételi díj visszatérítésére sem tarthat igényt.

4/3. Ha az utazási ajánlat alapján az Utazó által megrendelt szolgáltatással összefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetőség van, ezt az Utazásszervező - közreműködője útján - csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés előre meghatározott feltételei adottak (pl.: elegendő, minimális jelentkezők létszáma, stb.). Ennek esetleges elmaradása esetén az Utazó az Utazásszervezővel szemben követeléssel nem léphet fel.

 

5. Hibás teljesítés

5/1. Ha a P&P Tours Utazási Iroda az utazást (szolgáltatást) nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

5/2. A P&P Tours Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért. Köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az elvárható volt.

5/3. Ha az utazás megkezdését követően a P&P Tours Utazási Iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni, mely esetleges többletköltsége az Utazóra nem hárítható át. Az Utazó által az 5/4. pont szerint közölt panaszt a P&P Tours Utazási Iroda az Utazó egyetértésével orvosolja, melyben az Utazó köteles közreműködni. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a különbözetre az Utazó igényt tarthat, választható magasabb értékű szolgáltatás nyújtása esetén a többletköltség az Utazót terheli. Amennyiben az Utazó a helyettesítő szolgáltatást megfelelő indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jogosult.

5/4. Az Utazó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni az Utazó kérésére és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában, és/vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogása esetén a kárenyhítés érdekében köteles haladéktalanul felhívni a P&P Tours Utazási Iroda, hétvégén is üzemelő, magyar nyelvű központi ügyeleti számát, mely az úti okmányon és utazási tájékoztatón is szerepel. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. Az Utazó a helyszínen nem vagy csak részben orvosolt kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles írásban a P&P Tours Utazási Iroda tudomására hozni, amennyiben kárigénye van, a bejelentési határidő Utazó hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú. A P&P Tours Utazási Iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és arra vonatkozó álláspontjáról az Utazót értesíti. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgálja ki az iroda és bírálja el jogosságát, ha azt az Utazó a helyszínen tartózkodásakor, az észleléskor már bejelentette. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utaskísérő/képviselő által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek másolati példányát. Amennyiben az Utazó kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása és/vagy megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazásszervező az utazási szerződés teljesítésének elmulasztásából vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a részvételi díj összegének kétszereséig korlátozza.

5/5. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó tartozik felelősséggel.

5/6. Az Utazó poggyászának őrizetéről az utazás során az Utazó a saját kockázatára maga gondoskodik, kivéve, ha azt az Utazótól további szállítás vagy megőrzés céljából a P&P Tours Utazási Iroda vagy annak közreműködője átvette. Az utazásszervező vagy annak közreműködője nem felel viszont a természet által okozott károkért.

 

6. Biztosítás

6/1. A P&P Tours Utazási Iroda a külön jogszabályban előírt vagyoni (nemzetközi) biztosítékra vonatkozóan az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői út 1, tel: +36-1-477-4800, e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , honlap címe: www.aegon.hu) áll szerződéses viszonyban.

6/2. Az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy a P&P Tours Utazási Iroda őt, külön térítés ellenében baleset-, betegség- és poggyászkár esetére 500 Ft/fő/ nap, valamint útlemondás esetére (a részvételi díj 3 %-áért) biztosítja. Az autóbusszal történő utazások esetén az utasbiztosítás megkötése szerződési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utazó nyilatkozik, hogy ezzel rendelkezik az adott időszakra. Az Utazó tudomásul veszi továbbá, hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles útlemondását a P&P Tours Utazási Irodánál írásban bejelenteni, ezután a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítani, majd a teljes részvételi díj 20 %-ának (húsz százalékának) megfelelő mértékű önrész levonása után a biztosító a bánatpénzt visszatéríti. Az útlemondási biztosítás díja, illetve a foglalási díj nem visszatérítendő.

 

7. Jogviták

7/1. A panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye. A fogyasztó a békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet (Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület, 7400 Kaposvár, Anna u. 6.). ha a panaszügyek rendezését az utazásszervező megkísérelte, de az nem járt eredménnyel. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a vállalkozás székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (7400 Kaposvár, Vásártéri út 2, tel: +36-82-510-868, e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , honlap címe: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy.gov.hu).  A  P&P Tours Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat - pertárgy értéktől függően - a Fonyódi Járási Bíróság, illetőleg a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

NYILATKOZAT

Aláírásommal igazolom, hogy a P&P Tours Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeit az utazási szerződés megkötése előtt megismertem, annak tartalmát az Utazásszervezővel egyedileg megtárgyaltam, az abban foglaltakat elfogadom, továbbá az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. útlemondási biztosítási feltételeit megismertem, azokat elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.

Az utazó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy - biztosítási díj megfizetése esetén a biztosítási feltételeket megismerte, a biztosítási kötvényt, a biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot, valamint a programfüzetet, az utazási szerződést, a jelen általános szerződési feltételeket átvette és az abban foglaltakat magára vonatkozóan és utazótársai nevében tudomásul vette.

 

Alulírott jelen szerződés aláírásával az ÁFA tv. 206§(l) bekezdés C. pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy a P&P Tours Utazási Iroda szervezésében induló utazási szolgáltatást:

•nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében, azaz utazóként veszem igénybe, (magánszemélyként) vagy

• adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás)

• adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként veszem igénybe. (cégnévre való számlázás a teljes szolgáltatást 27% ÁFA terheli.

 

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező, mint adatkezelő az utazási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az általam megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba is továbbítsa.

A P&P Tours Utazási Iroda, mint adatkezelő tájékoztatja megrendelőt, hogy a szerződésben megadott saját és utazótársai személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a P&P Tours Utazási Iroda ügyfélkiszolgáló munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követően a törvény által előírt időtartam.

Az adatfeldolgozói információk a honlapunkon találhatóak az adatkezelési tájékoztatóban.

 

• Jelen szerződés aláírásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező részemre az alábbi megadott e-mail címre, jelen hozzájárulásom visszavonásáig címzett marketing üzenetet küldjön …………………………………………

• Nem járulok hozzá, hogy az utazásszervező a részemre marketing célú üzenteket küldjön..

.......................................................................................................

Nyomtatott név és aláírás

 

Megrendelő aláírásával nyilatkozik, hogy fenti információkat és a tájékoztatást elolvasta, megértette és tudomásul vette.

 

Dátum: .…………………………………………..

 

 

……………………………………………………

                         Megrendelő

  • Magyar
  • Deutsch
  • English

P&P Tours a Facebookon

ONLINE BIZTOSÍTÁSKÖTÉS

You are here ÁSZF